فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
زندگی

زندگی در زیست توحیدی بین دو تکرار "الله" معنا دارد و اگر این چنین نباشد آن زندگی، انسانی نیست. گوش کودکان ما اولین آوایی که می شنوند نام مقدس الله است که به بزرگی یاد می شود وآخرین گل واژه ای که بر لبان مؤمن در حال احتضار می روید.(یاد داشتها بر داشته ص٢١٦)

زندگی/زندگی از نظر امام حسین (ع)

شخصیتی مانند امام حسین علیه السلام زندگی را به هر قیمتی و با هر كسی نمی پسندد. او شخصیت و كرامت ذاتی انسان را بالاتر از آن می داند كه با هر موجود دو پایی كه نام انسان بر او نهاده شده است، زندگی كند. زیستن برای كسب عزت و سربلندی و تعالی و كمال است و اگر دوام حیات و تنفس طبیعی انسان، عزت را به ذلت و مجد و علو او را به دنائت و پستی و تعالی و كمال انسانی را به انحطاط و قهقرا مبدل سازد، مرگ در این صورت نهایت اشتیاق انسان آگاه و مؤمن است؛ زیرا جوار رب، جوار قرب و رحمت است. (اصلاحات در فرهنگ عاشورا صفحه٧٨)