فرهنگ نامه

آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
عبارتsort descending شرح
غدیر

غدیر نه روز پایان رسالت بلکه رمز دوام آن و آغاز دوران امامت است. غدیر طرح جهانداری بر ولایت مداری است.

غدیر

غدیر تئوری حکومت اسلامی بر ولایتمداری است ومخالفت با حاکمیت دین درشکل ولایی آن، نپذیرفتن حاکمیت علوی است هرچند کسی ادعای محبت امیرالمؤمنین (ع) را نیز داشته باشد. ً "مقاله ی فرصتها و تهدیدها"

غدیر-فرهنگ غدیر

فرهنگ غدیر فرهنگ امامت شیعی است فرهنگ مسئولیت پذیری انسان در جهت تعیین سرنوشت خویش است فرهنگ عهد و میثاق برای راهنمایی در راه ماندگان و فرهنگ راهسپاری در راه امام و با امام است.(یادداشتها بر داشتها ص34)

غدیر/ حکومت علوی

حکومت علوی حاکمیت ارزشها، آرمانها و پافشاری براصول ومسلمات دینی وآموزه های نبوی است. حاکمیت علوی تبلور تمکن اهل تقوی بر روی زمین است. یاد وذکرخدا، پیوستگی بامردم وتلاش برای سعادت دنیا و آخرت آنان، تأکید بر ترویج شایستگی ها و معروفها و پرهیز و تحذیر از رواج زشتی ها وپلیدی ها جایگاه ویژه ای خواهد داشت و حاکمیت، موظف به تحقق آنهاست. در چنین حاکمیت، حرمت مردم ازآن جهت که انسانند، نه ابزار، مورداحترام است؛ زیرا در چنین حکومت درآیین وایمان با هم برادرند و یا درخلقت و آفرینش هم نوع یکدیگرند. رشد وتعالی برای همگان مورد انتظار است، در برخورداری از امکانات همه برابرند، کسی را بر کسی ترجیحی نیست، اقوام ونژادها، زبانها وگویش ها، نسبت ها و وابستگی ها موجب امتیاز نمی شود. ومنفعت عامه است درصورت تعارض منافع ، غبطه ی عموم مسلمین ومنفعت عامه ی مردم بر دیگر طبقات رجحان دارد.
درحکومت علوی تحمیل واستبداد رأی وجود ندارد. حاکمیت ازآن اندیشه ی اسلامی است و حاکمیت براندیشه ها مطروداست .آراء و افکار درحد رأی و فکر می تواند مطرح شود؛ اما توطئه ، مجال براندازی نمی یابد و بدون مسؤولیت نقدپذیری و پاسخگویی نمی ماند. " فرصتها و تهدیدها ، سر مقاله ی نیایش شماره ی ٤ زمستان٧٩"