طرح پایش برنامه درسی ملی به زودی اجرا می شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر بهرام محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش ، اجرا و ارزشیابی را مکمل اهداف نظام برنامه ریزی درسی دانست و افزود : پیش بینی و آماده سازی زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری از الزامات اجرای مطلوب برنامه درسی ملی است.

دکتر محمدیان بر مراقبت از برنامه درسی ملی ، با ارزشیابی و اصلاح فرآیندهای اجرای برنامه تاکید کرد و گفت: به مظور دستیابی به اهداف اسناد تحول بنیادین، 7 چرخش برای پایش برنامه های درسی تدوین شده است.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش افزود : چرخش از "مدیریت بخشی نگر" به "مدیریت یکپارچه"، چرخش از "اجرای سلسله مراتبی برنامه ها" به "اشاعه و مراقبت از برنامه به عنوان یک فرهنگ"، چرخش از "کتاب محوری" به "برنامه محوری" و چرخش از "معلم به عنوان انتقال دهنده اطلاعات" به "معلم مطلوب اسناد تحولی"، از محورهای اساسی طرح پایش برنامه درسی ملی است.

دکتر محمدیان، چرخش از تلقی کلاس درس به عنوان "موقعیت یک ساحتی" به "موقعیت یادگیری و تربیت"، چرخش از مدرسه به عنوان "فضای فیزیکی" به مدرسه به عنوان "سازمان یادگیرنده" ، چرخش از "نگاه تک ساحتی و آموزشی به برنامه درسی" به یک "رویداد فرهنگی – اجتماعی" را از سایر چرخش های 7 گانه طرح پایش برنامه درسی ملی معرفی کرد.

دکتر محمدیان در خاتمه افزود: این طرح با کمک حوزه ستادی، شوراها و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، مناطق، مدارس، خانواده ها و سایر بخش های اجتماعی انجام خواهد شد.

تاریخ خبر: 
دوشنبه, 29 مهر, 1392

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
2 + 7 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.