برنامه ی درسی ملی زیرنظام سند تحول بنیادین

اشــــاره
در هــر دوره از ایجاد تغییــرات در برنامه ی تدوین و تألیف کتاب های درســی ابتدایــی، معــاون وزیــر و رئیس محتــرم ســازمان پژوهش و برنامه ریــزی آموزشــی در جهــت هم سو ســازی و بیان زوایــای مهم اســناد بالادستی، به تبیین مفاد و قسمت های اساسی سند برنامه ی درســی ملی و ســند مبانی نظری تحول بنیادین می پردازد. در این جا نیز بــا آگاهی به اهمیت بحث، دکتر محی الدیــن بهرام محمدیان در 16 دی 1392 در ســخنانی به معرفی و شفاف ســازی این مفاهیم پرداخته است که اهم آن را در پی می خوانید.

نوع مقاله:

نظر دهید

9 + 7 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.