دولت سعودی در تولید ناامنی و ایجاد درگیری های فرقه ای به نیابت از امریکا عمل می کند

محمدیان اظهار کرد: دولت سعودی از روزهای اول تشکیل حکومت با اتکا به انگلیسی ها و وعده ی فرمانبری از آنها روی کار آمده است. همین حکومت، امروز نیز برای ادامه ی سلطه ی خود بر سرزمین حجاز و منابع مادی و معنوی آن، گوش به فرمان اروپایی ها وبه ویژه امریکاست.
وی افزود: دولت ارتجاعی سعودی نمی تواند با اقدامات رفورمیستی در حد اجازه ی رانندگی به زنان و یا اشتغال آنان در مراکز اداری و تجاری چهره ی مقبول از خود ارائه دهد. این تجربه و نسخه ی امریکایی نیم قرن پیش با توصیه ی امریکایی ها توسط شاه تحت عنوان انقلاب سفید به شکل جذاب و با ظاهر متنوع در ایران انجام گرفت ولی نه شاه و نه امریکا نتوانستند با چهره ی بزک کرده نیز دوام حکومت پهلوی را تضمین کنند.
استاد محمدیان با محکوم کردن عملکرد دولت سعودی، این اقدامات را تلاش در جهت به آشوب کشاندن منطقه و بازآرایی سیاستهای امریکا در راستای خاور میانه ی جدید دانست و اعلام کرد: از حکومت عربستان نباید توقع داشت که در راستای مصالح جهان اسلام عمل کند، برای این دولت تأمین امنیت نظام صهیونیستی و حفظ منافع منطقه ای غربی ها در اولویت قرار دارد.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
شنبه, 20 آبان, 1396

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
3 + 4 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.