مقالات سیاسی - اجتماعی

فرصت ها و تهدیدها

خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت
کاسم اعظم کرد ازو کوتاه دست اهرمن
امسال کتاب تحقیقات و پژوهشی نماز را در حالی به پایان می بریم که در حوزه های مختلف فکری و معارف دینی گفت وگوهای متنوعی درجریان است و این گفت وگو نشان از این دارد که رویکردهای متفاوتی نسبت به دین درشرف تکوین است و تأملات فلسفی پرسشگرانه ای درباره ی آن درحال اتفاق است.

فرهنگ پیشرو

امروز ، درآیینۀ دیروز، فردا را دیدن کارمهمی است ولی مهم تر ازآن عبرت آموختن از دیروز برای ساختن فردایی بهتر از امروز است . اگر فرد و یا جامعه ایی این چنین واین گونه نباشد ، بدون تردید خسارت کرده است.

تربیت و سیاست١

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
بشر از نخستین روزحیات خود، خدا باور بوده و هدایت الهی نیز همراه او بوده است. فطرت او، گواهی به وجود خداوند میداد و او نیز با باور به همین گواهی درونی در جستجوی او بوده است. انبیاء الهی، پیام خداوندی را به او می خواندند و او را برای برپایی تمدنی بر پایه ی قسط و عدل آماده می ساختند. تاریخ انبیاء مشحون از این تلاشها برای رسیدن به هدف متعالی قسط وعدل در زندگی انسانی از طریق رشد و هدایت انسانهاست.