تمدن -ویژگی تمدنها

ظهور و بالندگی تمدن های بشری در بستر فرهنگ صورت می گیرد.البته هر مدنیتی با فرهنگی که در بستر آن رشد و شکوفایی می یابد ارتباط تام وتمام دارد.تمدن مادی بر سازه های فرهنگ مادی قوام می یابد،همچنانکه تمدن متعالی از فرهنگ پیشرو و معنوی تغذیه می کند.تمدنها صورت استقرار یافته ی فرهنگها هستند که در رفتار و روابط فردی،اجتماعی،خانوادگی و تعامل با طبیعت و محیط زیست متجلی شده و بر اثرالتزام و تکرار نهادینه می گردند.
تمدنها نیز همانند صاحبان آن دارای حیات و ممات هستند.متولد می شوند،بارور و بالنده می گردند و اگر عناصر زنده ی آن تجدید نشوند رو به انقراض گذاشته و می میرند.(یادداشتها و بر داشتها ص٦٧)

نظرات

مطالب کوتاه و بی ارزش بدرد هیچ کس نمی خورد

نظر دهید

4 + 12 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.