مراسم نماز مرحوم دکتر عماد افروغ در مسجد دانشگاه تهران