دیدار روسای سابق و لاحق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در مدرسه تاریخی دارالفنون تیرماه۱۴۰۲