بهار نشانه ی معاد

در چرخه ی حیات طبیعی یك دوره ی مردگی و افسردگی وجود دارد و یك دوره ی نشو ونماء و ارتقاء.خداوند متعال ،بعد از اینكه زمین و طبیعت بی جان و افسرده شدند، دوباره حیات ونشاط را به آنها منتقل می كند و این نشان از عالم قیامت نیز دارد.
این انقلاب طبیعت و برگشتن طبیعت است و اگر چشم ها بینا و دلها اهل اعتبار گرفتن باشند از همین سرسبزی مجدد طبیعت درس می گیرند و می آموزند كه آنچه به نام معاد و قیامت از طرف انبیاء مطرح شده است واقعیت دارد وبهار یكی از دلایل معاد است."اصلاحات در فرهنگ عاشورا صفحه١٤"

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.