اندیشه

اندیشه و دیده بانی*

فرهنگ، مشخصۀ اساسی هرملت و جمعیتی است، اقوام و ملل با فرهنگ حاکم برآنها از دیگران ممتاز و متمایز می شوند. سابقۀ یک ملت را به تعالی و یا انحطاط فرهنگی می شناسند. فرهنگ گاه جهت متعالی و تکاملی دارد و گاه سیر انحطاطی و قهقرایی ، اما هرکدام از این دو جهت برای خود ویژگی هایی دارند که با تأمل در رفتار و گفتار و پندار آن قوم یا ملت تظاهر می یابد.

Subscribe to RSS - اندیشه