در جمع دوستان مراسم بازگشت جناب آقای لقایی از سفر زیارت خانه خدا(حج)۱۳۹۷