دعوت و تبلیغ

رد و طرد کاری است آسان، اما قبول و جذب هنرمندی می خواهد.از جمله ی هنرها آن است که با زبان آنان به مقتضای نیازشان سخن گوییم.باز کلام خداست که می فرماید: " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم .../ و هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا پیامش را برای آنان به روشنی بیان کند.- إبراهیم ٢" و پیامبر او چه زیبا در ادای تکلیف إظهار می دارد که :" و نحن معاشر الأنبیاء نتکلم الناس بقدر عقولهم/ و ما پیامبران با مردم به اندازه ی ظرفیت اندیشه ی آنان سخن می گوییم".(یادداشتها برداشتها صفحه 10)

نظر دهید

2 + 4 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.