نماز/نماد دینداری

نماز تنها یک عبادت در میان فرائض و تکالیف عبادی نیست، بلکه نماد و نمود دین و دینداری است.در تعابیر دینی از آن به عنوان پرچم و نشانه ی دین و عمود خیمه ی دیانت نام رفته است. (یادداشتها بر داشتها ص٢١١)

نظر دهید

4 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.