کودکان افغانستانی

لزوم رفع موانع از ادامه‌ی تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
آوارگی و ترک وطن در اثر تحمیل جنگ و خشونت و فقر و بیچارگی درد ناخواسته‌ای است که گریبان افراد بی‌گناه و محروم جامعه‌ی بشری را می‌گیرد.

Subscribe to RSS - کودکان افغانستانی