جمع طلاب و روحانیون معلم آموزش قرآن و اصول عقاید-نفر اول ایستاده از سمت راست محمدیان و نفرسوم نشسته از سمت چپ شهید آل هاشم، تابستان سال56 تبریز