آیا در زمان حاضرجواب پیامک و تلفن واجب؟

سلام طبق بیانات شما به فرموده امام صادق (ع ) جواب سلام و نامه واجب است با توجه به زمان حال آیا جواب تلفن و پیامک واجب است ؟ اگر جواب واجب است پس چرا جنابعالی به این حدیث عمل نمیکنید و جواب سلام را نمیدهید ؟
باسمه تعالی
سلام علیکم ، جواب سلام واجب است ، مشروط به اینکه سلام دهنده به قصد سلام ، به جدّ و سلام کامل دهد. یعنی " سلامٌ علیکم" ، "السلام علیک" بگوید و صرف گفتن کلمه ی " سلام" موجب وجوب جواب نمی شود. درباره نامه نیز جواب وقتی واجب است که متضمن سلام کامل باشد. ولی در حال حاضر پاسخ به پیامک یا تلفن منوط به رعایت شرایط قصد ، و سلام کامل از سوی پیام دهنده وعلم به آن از سوی مخاطب است. والله اعلم
اما اینکه شخص من جواب سلام کسی را نداده باشم حتما ملتفت نشده ام و عذر خواهم.

نظر دهید

3 + 13 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.