جناب آقای دکتر محمدیان آیا گروه بررسی محتوا از معاونت پژوهشی ادارات کل حذف می گردد؟

سلام علیکم همکار محترم! گروه بررسی و تحلیل محتوا برای پیگیری برنامه قصد شده آموزشی و نظارت علمی بر اجرای آن و همچنین بررسی و ارائه مجوز به تولیدات آموزشی واگذار شده به استانها تأسیس شده است و ضرورت آن به قوت خود باقی است. لذا با هماهنگی معمول با معاونت پشتیبانی و توسعه ی مدیریت موضوع ادغام منتفی است.

نظر دهید

3 + 14 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.