تربیت

تربیت انسان سازی و به ثمر رساندن فرد است برای ساختن و بارور کردن جامعه و سیاست، ساختن جامعه به منظور رشد و شکوفایی توانایی ها و استعدادهای افراد و این دو، تربیت و سیاست، دو واقعیت همدوش هم است و موضوعات دیگر از این دو امر نشأت می گیرند و در متن و ذیل آنها جای دارند. (یادداشتها بر داشتها ص١٦٨)

نظر دهید

2 + 12 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.