انتظار

انتظار یعنی اعتراض به وضع موجود و تلاش مصلحانه برای بهبود و ارتقاء سطح کیفی زندگی در عرصه های مختلف حیات. انتظار یعنی ستم ستیزی و ظلم گریزی، عدالت خواهی و آرمانگرایی. انتظار یعنی صالح بودن و تن دادن به اصلاحات، انتظار یعنی اجتناب از فساد و مبارزه با مفسدان و بالاخره انتظار یعنی تلاش برای دستیابی به حیات طیبه.

نظر دهید

16 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.