آموزش و پرورش / کارکرد

: امروز در کشورهایی که به آینده فکر می کنند، آموزش و پرورش یک نهاد دولتی به معنای وزارتخانه نیست بلکه یک نهاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که به عنوان یک قوه در کنار قوای دیگر جای گرفته است.به عبارت دیگر باید گفت که دستگاه تعلیم و تربیت یک نهاد تمام قوه ای است که متعلق به عموم کشور است و همه در آن سهم دارند و مهمتر اینکه بقای نسل و دوام ارزش های ملی یک ملت و استواری آن، به آموزش و پرورش بستگی دارد وآموزش و پرورش هر کشور هم هویت ملی دارد و هم ایفای نقش جهانی می کند و دستگاه تعلیم و تربیت موفق، دستگاهی است که ریشه در سرزمین، فرهنگ و ملت خویش دارد و شاخه های آن بر جهان گسترده است.
(سخنرانی اصفهان ٩٦/٤/٥)

نظر دهید

1 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.