موتور تحول

معلمان موتور اصلی تحول در آموزش و پرورش اند

مقدمه
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش پس از تصویب در شورای عالی آموزش وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینک وارد مرحلۀ اجرایی خود شده است. سندی که همسو با برنامة چشم انداز 1404 طراحی شده و قرار است موجب تغییرات و تحولات وسیعی در آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیت کشور شود.

Subscribe to RSS - موتور تحول