مجلس خبرگان

فقهای جوان

بسم الله الرحمن الرحیم
شاید این عنوان براى این نوشته، موجب تعجب یا سؤال خوانندگان محترم باشد؛ که مقصود از این عنوان چیست؟ و یا اینکه چرا به این موضوع پرداخته شده است؟!

مجلس خبرگان، مجلس فقهاء و مجتهدان است

نورخبر: مجلس خبرگان، مجلس فقهاء و مجتهدان است. احراز شرط اجتهاد داوطلبان عضویت در این مجلس اولین گام است.
تاریخ خبر: 
پنجشنبه, 15 مرداد, 1394
Subscribe to RSS - مجلس خبرگان