تخریب خانه

تخریب آشیانه‌ی یک مادر و فرزند در بندر عباس و حماقت مدیریتی

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
شنیدن خبرهای ناگوار کرونا و بازی‌های سیاسی برای کاسب‌کاری از وضع کرونایی کشور بسیار دردناک است. بعضی‌ها به جای آنکه در سنگر خدمت به انجام وظایف و تکالیف خود بپردازند، با بهانه تراشی از زیر بار مسؤولیت فرار می‌کنند تا برای خود قهرمان بمانند. در حالی که نیروهای جوان جهادی و بسیجی جان خود را به کف گرفته در کنار مدافعان سلامت شبانه روز خدمت می‌کنند، برخی از صاحب منصب‌های مدعی تخصص از مسؤولیت خود کناره می گیرند. زهی تأسف!

Subscribe to RSS - تخریب خانه