خمینی زیباترین کلمه برای مستضعفان در تاریخ معاصر است!

دستیابی به عدالت و زیستن در صلح و آرامش و نیل به کمال از آرزوهای فطری بشری است. جوامع انسانی در همیشه‌ی تاریخ مجذوب کسانی بودند که از این آرزو برایشان گفته و در مسیر تحقق آن گام برداشته اند. در مقابل این آرمان و آرزو، قدرت های استکباری برای تحت سلطه در‌آوردن مردم و بهره کشی از آنان صف آرایی کرده اند.

استاد محمدیان با ذکر این مقدمه اظهار کرد در قرن معاصر بازگشت به دعوت آسمانی انبیا یعنی دستیابی به عدالت و زندگی در پرتو صلح به یک خواست جهانی تبدیل شده است. البته رشد علم و فناوری و توسعه‌ی آگاهی های اجتماعی و خستگی از جنگ های کوچک و بزرگ در در تبدیل این نیاز به یک خواست فراگیر مؤثر بوده است.
آیةالله محمدیان آرمان گرایی و بازگشت به اسلام را عامل مؤثر در میان ملت ایران برای انقلاب اسلامی دانست و اظهارکرد نظام شاهنشاهی و حکومت وابسته‌ی پهلوی مقابله با ارزشهای دینی و احکام اسلامی و همچنین تعدی به حقوق ملت و ظلم و ستم در حق مردم را سرلوحه‌ی برنامه های خود قرار داده بود.
رییس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت اضافه کرد امام خمینی فریاد خفته‌‌ی ملت ایران بود که یکباره از حلقوم آن مرد الهی منتشر شد و همگان را در مسیر مبارزه با طاغوت بسیج نمود.
وی تأکید کرد، نهضت پانزده خرداد شعله کشیدن آتش زیر خاکستر و بغضهای در گلو مانده‌ی مطلومان بود که بعد از پانزده سال مبارزه و مقاومت با سرنگونی تخت و تاج شاهی به ثمر رسید و الگوی عینی و عملی برای تمام مستضعفان جهان شد.
استاد محمدیان تأکید کرد: علیرغم میل امریکا و استکبار جهانی نام خمینی همراه با آرمان هایش که فرا ملی و منطقه ای و حتی فرا دینی بود، در میان جهانیان انتشار یافت و تبدیل به یک نام و واژه مقدس و دوست داشتنی و زیبا در فرهنگ سیاسی معاصر گردید. امروز نه تنها ملتهای مسلمان منطقه‌ی غرب آسیا بلکه ملتهای مسلمان و غیر مسلمان افریقا و امریکای لاتین و حتی اروپا خود را مخاطب پیام رهایی بخش انقلاب اسلامی یافته اند.
مقاومت شکل گرفته در برابر سیاستهای توسعه طلبانه‌ی امریکا در منطقه‌ی اسلامی و امریکای لاتین و رژیم صهیونیستی نتیجه‌ی پژواک عدالت خواهی، صلح طلبی و پافشاری بر منافع ملی ملتهاست.

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 15 خرداد, 1398

نظرات

همانطور که در دوران حیات امام رحمةالله علیه با جان و دل می گفتند:”ای خمینی ای امید توده های مستضعف”امروز نیز امید مستضعفان عالم به انقلاب خمینی است که در جهان با رهبری خلف صالحش الهام بخش شده است.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
7 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.