نشست مشترک با مدیران كل میراث فرهنگی و نوسازی در دارالفنون