بازدید از مدرسه ابتدايي شهيد علی گلی ‌توانا از بخش مركزی تنكابن