بازدید از ویتنام – وزیر آموزش و پرورش و اعضای هیأت ایرانی