رباط مراکش – دکتر قائمی – وزیر آموزش و پرورش گینه – کنگو