واجب تعبدی و واجب توصلی

فرق بين واجب تعبدی و واجب توصلی چيست ؟ آيا توصلی با سین نباید باشد؟

باسمه تعالی
أمر واجب از حیث های مختلف تقسیم به انواعی می شود. در أمر واجبی که قصد قربت (قربة الی الله) شرط إتیان آن است ،به آن واجب تعبدی می گویند . مانند نماز های یومیه و یا روزه .به طور کلی به واجبات عبادی واجب تعبدی إطلاق می شود.
اما أمر واجبی که قصد شارع انجام آن از سوی مکلف است و قصد قربت در انجام آن شرط نیست ،واجب توصلی گویند . مانند پرداخت نفقه ی واجبه ی زن و فرزند و یا ادای دین از سوی بدهکار به طلبکار. در این قبیل تکالیف ادای تکلیف غرض شارع مقدس است و نیت و قصد قربت شرط نیست ،هر چند که در امور مباح نیز قصد قربت مستحب و موجب کمال عمل می شود.

نظر دهید

6 + 7 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.