اذن پدر در ازدواج دختر

آيا هميشه اجازه پدر ومادر براي ازدواج شرط است؟ آيا همه مراجع اين اجازه را لازم ميدانند؟

باسمه تعالی
مشهور فتوای فقهای عظام إذن پدر ویا جد پدری در ازدواج دختر باکره ی رشیده شرط است . مگر زمانی که مخالفت آنها موافق مصالح دختر نباشد که در این صورت دختر میتواند با إذن حاکم شرع ازدواج نماید.الله اعلم
اما برخی از فقها نیز قائل به احتیاط و یا استحباب در این استیذان هستند مشروط به اینکه دختر بالغه و رشیده بوده و کفویّیت در ازدواج را رعایت کند.

موضوع:

نظر دهید

16 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.