سرانجام گروه بررسی محتوا؟

آیا گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی در استان ها منحل خواهد شد؟

نه خیر، با توجه به ضرورت های آتی برنامه درسی ،گروه بررسی َو تحلیل محتوا به قوت خود باقی می ماند.

نظر دهید

2 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.