نمازهای مستحب

به نام خدا
آيا مي توان نمازهاي مستحب را به امام جماعت اقتدا كرد؟ مثلا من نماز غفيله را حفظ نيستم مي توانم با آقاي مسجد بخوانم؟

باسمه تعالی
نمازهای مستحب ثواب زیادی دارد ولی نمازهای مستحب بصورت جماعت جایز نیست، بله شما می توانید همراه امام جماعت، یا هرکس دیگری نمازهای مستحب را که ذکر یا دعاهای خاص دارد و آن را بلند میخواند، شما بدون قصد جماعت آن را تکرار کنید و با هم به امام برسانید، البته اگر به این حو نیز میسور نباشد می توانید از روی نوشته بخوانید، اگر این نیز میسور نباشد، می توانید به هر صورتی که برایتان مقدور به امید ثواب نماز مستحبی را بجا آورید. والله اعلم

نظر دهید

7 + 13 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.