نمایش یکپارچگی ملی

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه ی معروف جهاد می فرماید:"ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا، هیچ قومی در داخل خانه ی خود نجنگید مگر آنکه خوار و ذلیل شد."(خطبه ی جهاد ،نهج البلاغه)
استراتژی دفاع اگر به از دست دادن فرصت برای هجوم دشمن باشد، جز آسیب و ذلت چیز دیگری را عاید نمی کند، صلح طلب بودن و داشتن اراده ی همزیستی مسالمت آمیز و اعتماد سازی معنایش بى اعتنایی به قدرت بازدارندگی نیست. قدرت بازدارندگی هر ملتی در داشتن و فراهم آوردن امکان دفاعی و جهادی است که قرآن کریم مؤمنان را دعوت به آن می کند تا تمام قوای خود را اعم از پیاده و سواره تجهیز کنند تا دشمنان آشکار و پنهان هوس ستیزه و هجوم به سرشان نزند. راهبرد دیگر قرآنی در تقویت اقتدار ملی،حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، آمادگی و هشیاری عمومی است که اعتصام به قانون الهی و پیروی از رهبری تجلی می یابد. همچنانکه اجتناب از منازعات سیاسی. ودرگیری های جناحی از توصیه های راهبردی قران برای جلو گیری از یاس و دلسردی عمومی و طمع ورزی دشمن به شمار می رود." اطیعواالله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم،از خدای و رسولش پیروی کنید و با هم منازعه نکنید که سست می شوید و هیبت وغرورتان از بین می رود."(٤٦/انفال)
بنابرین در این روزها پیروان قرآن را وظیفه ای بس خطیر است.اجتناب از منازعات و کرکری خوانی های سیاسی که موجبات دلسردی ملت را فراهم می کند باید ترک شود تا دشمن به امید رخنه و شکاف در میان صفوف ملت طمع ورزی نکند و از سوی دیگر تحریض و تهییج غیرت ملی و مسئولیت دینی آحاد مردم بویژه جوانان با تکیه بر آگاه سازی آنان میتواندحماسه سیاسی حضور ملی در انتخابات ریاست جمهوری را در مقابله با سیاستهای فشار وتحریم امریکا واروپا را معنایی دیگر بخشد و بصیرت ومسئولیت شناسی ملت بزرگ ایران را برای مکرر تاریخ به رخ جهانیان بکشد.
صفوف خود را فشرده تر کنیم تا مفهوم صلابت خمینی وار خامنه ای را در مشت های گره کرده وقدم های پر صلابت و استوار و برگهای رای انتخاب با بصیرت ملت ایران به جهانیان نشان دهیم.

٢٣ فروردین ١٣٩٢
محی الدین بهرام محمدیان

 

کلیدواژه:

نظرات

آنچه از صدر اسلام تا به امروز موجب شکست مسلمانان شده است توطئه و ترفند و نفاق و اختلاف و تفرقه داخلی و دست کشیدن از حبل الله المتین بوده است.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
14 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.