وظیفه ی نیروهای انقلابی و یاغی گری فرقه ای

باسمه تعالی
شهادت چندین جان برکف از نیروی انتظامی و بسیج در یاغی گری فرقه ای گروهی موسوم به دراویش، موجی از انزجار را در میان افکار عمومی ایجاد کرد.

انتظار مقابله ی با تدبیر و قدرت از سوی دستگاه های ذیربط و مسؤول امنیتی و انتظامی و قضایی در برخورد با کسانی که موجب اخافه و ارعاب شهروندان شده اند، انتظار بزرگ و یا غیر عقلایی نیست. هرچند شناسایی سر کرده های این نوع حرکت های وحشت آفرین و آمران و مباشران چنین اقدامات شوم از ضرورت های اولیه و حتمی است ولی نباید چنین امری مشمول مرور زمان و مماشات بلاوجه سیاسی شود. امروز به وضوح در چنین حرکت های مذبوحانه ی تأسف برانگیز ولی مضحک، سرانگشت بیگانه ی انگلیسی دیده می شود. دولتی که در دو سده ی اخیر فرقه سازی و ایجاد منازعات فرقه ای و راه انداختن جنگ های حیدری نعمتی، شیخی و متشرعه، سنی و شیعه و امروز با نام های جدید و صد البته در گستره ای بزرگ و پیچیده جزو سیاست های اصلی آنها بوده و است.
هوشیاری مردمی و بصیرت دینی و اجتماعی، ضرورت امروز ماست، دشمن از هر روش و راهی در صدد نفوذ و ایجاد فتنه در کشور است و دنبال بهانه هایی است که بتواند انشقاق ملی ایجاد کند و با ایجاد دسته بندی های جدیدِ فراتر از دسته بندی های سیاسی موجود مانند دسته بندی های قومی و یا دینی و مذهبی در صورت موفقیت واگرایی های ملی را عمیق تر و در ساختار جدید تعریف کند.
با توجه به شرایط جدید باید در مقابله ی توأم با حزم و تدبیر، از هرگونه مماشات و ساده اندیشی احتراز کرد و غائله های مرتبط و یا غیر مرتبط باهم ولی سریالی را تصادفی ارزیابی کرد.
همه ی عناصر انقلابی وظیفه دارند همراه با بزرگداشت خاطره ی شهادت ۴ شهید خیابان پاسداران، عوامل نیروی انتظامی و بسیجی شهید و آرزوی صبر و اجر برای بازماندگان این شهداء، ضمن محکوم کردن این جنایت و اقدام خائنانه، با ارتقاء بصیرت و پرده برداری از عوامل پیدا و پنهان این وقایع، آمادگی ملی را وسعت بخشند.
و علی الله فلیتوکل المتوکلون
محی الدین محمدیان
۱/اسفند/۱۳۹۶

نظرات

حکم ایجاد خوف در بین مردم چیست؟چرا قوه قضاییه در باره این مزدوران آن را اجرا نمی کند؟

برحسب قانون مدنی و مجازات اسلامی هرکس ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بکند و یا باسلاح و آتش زدن آنها را تهدید کند، حکم محارب درباره آنها جاری می شود.

نیروی انتظامی حمایت حمایت
منافقان شرمنده شرمنده

روحشان در مسیر سرسبزی...غرق آرامش و شادی

شهید در روزگار غیبت شهامت به جامعه شجاعت می دمد!

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
13 + 5 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.