بهمن

بهمن ماه پیروزی اراده یک ملت بر تمامی قدرتهای استبدادی و استکباری است. ملتی که اراده کرده بود به ظلم و ستم «نه» بگوید و رو در روی ظالمان و ستمگرانی بایستد که احکام الهی را نادیده گرفته و برای بقای خویش در زیر خیمه نیروهای شیطانی سنگر گرفته بودند. ملتی که اراده کرده بود با رهبری مردی از تبار خاندان رسالت و پایبند به امامت شیعی، حکومت علوی را دوباره بنیان نهد.(یادداشتها بر، داشتها صفحه 11)

نظر دهید

7 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.