خانواده- آسیب خانواده در غرب

در دوره ی رنسانس، ارزشها وأخلاق از خانواده و اجتماع تقریباً رخت بربست و همه ی ارزیابی ها با معیار ها و ملاک های مادی صورت گرفت. کارکرد، نقش ، تولیدات، خدمات همه در ترازوی ارزشیابی مادی قرار گرفت تا به خانواده رسید. در این مرحله زن را در مقابل مرد در ترازوی مادی قرار دادند و نقش او را در تداوم نسل بشری و تربیت و فرهنگ حذف کردند و به او قبولاندند که هنر مادری ضعیف تر از تکنیک سازمان های مهد کودک و آمادگی َو پانسیون ها و... است. وقتی این پذیرش صورت گرفت، زن نقش اساسی مادری و همسری را فراموش کرد و مانند مرد برای إثبات توانایی فردی اش در نقش نیروی کار ظاهر گشت. غربی ها مادر بودن را محدودیتها در حصار سنت نام نهادند و شرقی های برنامه ریز سوسیالیست مذهب نیز آن را از خصوصیات بورژوازی قلمداد کردند و پیش از آنکه زن بتواند به تردید های درونی اش جواب دهد به سرعت سازمان هایی به عنوان جانشین نقش مادری را بر عهده گرفتند. ( مصاحبه با روزنامه ی اطلاعات ٣خرداد١٣٧٥)

نظر دهید

6 + 5 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.