رمضان

در رمضان پنجره ها رو به سبزه زار دعا باز است و از حنجره ی هر پنجره ای تلاوت قرآن می تراود و عطر نیایش در کوچه باغ شب مناجات جاری است.
گل تکبیر بر شاخسار گلدسته ها می شکفد و عطر گام جوانان عابد از آستانه ی مسجد به شهر می ریزد و از ساقه های ترد دعا جوانه های سبز راز و شکوفه های سرخ نیاز می روید.(یادداشتها برداشتها ص 21)

نظر دهید

2 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.