بشریت امروز

بشریت امروز بر سر دو راهی قرار گرفته است، یا اینکه طرحی نو در اندازد و راهی جدید را تجربه کند و یا به همان روش پیشین خود ادامه دهد و تنها شکلها را تغییر دهد.
این توقف و یا اندک تأمل در سر دو راهی انتخاب، فرصت مناسبی است که ارزش مداران و خداباوران می توانند وظیفه ی بیدارگری خود را ایفا کنند و به بشریت امروز، از گم شده ی او سخن بگویند. البته این کار چندان سهل و آسان نیست ، عزمی راسخ، چشمانی بصیر و نافذ، زبانی گویا و فصیح و دعوتی متین و پیامبرانه می خواهد تا پرده های شک وتردید را بدرد، آوای دجالی را فرو نشاند أبوجهل شبهه افکنی را خاموش سازد و با نفس مسیحایی و خلق احمدی فطرت خدا جویی را بیدار سازد. برای نیل به این کار، مطالعه راه و روش و سنت وسیره ی ائمه ی معصومین سلام الله علیهم أجمعین و تحقیق و مطالعه در تجارب گذشتگان و پژوهش و کاوش در نیازهای زمان، وظیفه ی حتمی و بایسته ای است که باید مبلغان، معلمان و مربیان بدان همت گمارند.(یادداشتها برداشتها ص 24)

نظر دهید

6 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.