جنبش نرم افزاری

جنبش نرم افزاری یعنی تولید علم، مرادم از علم، مطلق دانش ها است. بنابراین مراد مطلق آگاهی نیست که هم علم حصولی را شامل می شود و هم علم حضوری را. و از سوی دیگر معرفت مهارتی و یا معرفت گزاره ای و پاسخ پرسشهای مطروحه و رد شبهات چاکلت بر انگیز نیز نیست. بلکه مرادم دانشی است که مقدمات و مقارنات و یا اندام وارگی و روح آن برای هدف معین شکل گرفته و سامان یافته است. متد مطالعاتی این دانش می تواند عقل، نقل و تجربه و یا روش تاریخی و یا روش ترکیبی باشد.(رد پای اندیشه ص١٧٧)

نظر دهید

4 + 12 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.