نماز /کارکردهای آن

حیات انسانی انسان و به تعبیر قرآنی "حیات طیبه ی انسانی " وامدار بپاداشت نماز و ذکر الهی است. در طول تاریخ، تمام انبیاء به نماز سفارش کرده اند و بر اقامه ی آن نیز کوشیده اند. نماز میراث پیامبران الهی است، از آدم تا خاتم،" صلوة"فریضه ی شناخته شده در میان پیروان شرائع آسمانی بوده است.
به همین دلیل است که حضور نماز را در جای جای زندگی انسان مسلمان می توان سراغ گرفت، از هنگام ولادت که ذکر " الله اکبر" گوش او را می نوازد تا پایان حیات مادی که" لا اله الا الله"بر زبان جاری می سازد و حتی بعد از آن نیز نماز در زندگی اخروی وی تأثیر گذار و نقش آفرین است.علاوه بر آثار فردی و نتایج شخصی نماز که در عرصه ی حیات هر نمازگزاری پدیدار می شود، آثار عمومی و اجتماعی آن بسیار فراوان تر از سایر ابعاد آن باشد.
شناخت کارکردهای نماز در ابعاد اجتماعی آن و بررسی آثار و نتایج حاصله ی آن در شکل گیری رفتارهای، اتخاذ روشها، تعیین استراتژی ها و اهداف عمومی، اجتماعی و به تعبیر دیگر ظهور نهاد اجتماعی به نام نماز که در شکل جمعه، جماعت و عیدین تجلی می یابد، می تواند پرده ای دیگر از اسرار نماز را بگشاید و رازهای نایافته ی جدیدی را برای ما واگویی کند. (یادداشتها بر داشتها ص٢١٢)

نظر دهید

1 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.