آزادی و آزادگی-راه دستیابی

انسان در مقام عبودیت خداوند متعال است که به مرتتبه ی آزادی و آزادگی می رسد. هواها و خواهش ها انسان را ذلیل و اسیر می کند. آن کسی که نتواند مهار نفس خود را در دست بگیرد و مالک خویشتن باشد، حتماً زمام خود را به دست دیگری خواهد داد و آن دیگری حتماً خدا نیست، بلکه شیطان است و طاغوت. لذا در فرمایش رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وآله آمده است: "جاهدوا اهوائکم تملکوا انفسکم-با هوا و هوسهای خود مبارزه کنید تا مالک خویشتن باشید."(اصلاحات در فرهنگ عاشورا ص١٦٨)

نظر دهید

1 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.