ویژگی جوان

جوان بر بلندای افق امید چون چشمه خورشید می‌تابد و بر سیمای عزت، ذره‌ای پلیدی ذلت را برنمی‌تابد. گام استوار جوان، غرور کوه را در هم می‌کوبد و بر خشم و خروش امواج برمی‌آشوبد.
جوان سینه‌ای بی‌کینه دارد و دلی چون آیینه، جوینده حقایق حیات است و پویندۀ شقایق نجات. سخن حق را با شوق می‌پذیرد و با باطل سرسختانه می ستیزد. آیینه فطرتش پاک است و آبگینۀ خلقتش تابناک.
رشتۀ وابستگی جوان به دنیا باریک‌تر است و به خدا نزدیک‌تر. فطرت پاکش از پلیدی زدوده است و هنوز به دنیا نیالوده. پیوندش با خدا استوار است و پیمانش پایدار. اگر جامعه او را نیالاید، فطرتش جز خدا را نمی ستاید.
خدا در جان جوان حضور دارد و بر باغ دلش بلور می‌بارد. نماز حریم یار است و جوان فارغ از اغیار با او گفت‌و‌گو می‌کند و در محراب عبادت یار برای عبودیت دلدار قامت می بندد. قائمۀ حیات را به اقامۀ مناجات می‌پیوندد.(یادداشتها بر داشتها صفحه 227)

نظر دهید

14 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.