آفرینش

نظام آفرینش از حیات، شعور، قانونمندی، هدفمندی و هماهنگی برخوردار است و دارای مراتب شهود و غیب است وهر یک از این مراتب خود نیز دارای مراتبی است.
نظام آفرینش وجود مستقل نداشته ، بلکه هویتى تعلقی به رب العالمین دارد و به عنوان "فعل"و "آیت" خداوند صیرورتی پیوسته و به سوی خدا دارد.

نظر دهید

7 + 8 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.