بهار تأملی در عید

طبیعت جوان می‌شود جامۀ نو به تن می‌کند. مردمان خانه تکانی می‌کنند، دود و غبار از در و دیوار می‌زدایند، کودکان شادمان از عیدند، اما ما چگونه‌ایم؟!
آیا به جامۀ انسانی خود نگاهی انداخته‌ایم؟ کجای آن پاره و آلوده است؟ آیا خانۀ درون را تکانیده‌ایم؟ یا این‌که غبار حسد و کینه، دود تفرقه و جدایی، زنگار خودبینی و غرور و آلودگی و ... آن را پوشانده است؟! آیا پا به پای شادمانی کودکان به شادکامی آنان نیز اندیشیده‌ایم، یا اینکه مسئولیت خود را فقط در حد تهیۀ کفش و لباس تنزّل داده‌ایم؟! (یادداشتها بر داشتها صفحه 14)

نظر دهید

5 + 11 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.