نیایش

نیایش امری فطری است که با وجود انسان سرشته است. هر انسانی در وجود خود رازگویی با وجودِ مطلق و نیازخواهی از کمالِ مطلق را احساس و ادراک می‌کند. نجوا کردن و مناجات بردن به درگاه رُبوبی همیشه با انسان بوده و اگر روزگاری در اثر غفلت‌ها و شهوت‌ها از یاد و نام او بریده و گریخته است، باز در انتهای رفتن خویش و در بن‌بست روحی خود به سوی خدا برگشته و با او گفت‌و‌گو و نجوا را آغاز کرده است.(یادداشتها بر، داشتها صفحه 73)

نظر دهید

12 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.