قدر ، شب های قدر

شبهای قدر ، شبهای مشعر ما برای زاد و توشه گرفتن برای مقابله با شیاطین و انسی و جنی در طول سال بود و اولین صحنه از رمی جمرات انقلابی مردم کشور ما در روز قدس بود که شیطان بزرگ امریکا و دست یاران آن اسرائیل و انگلیس را با شعار مرگ بر امریکا و انگلیس وإسرائیل رمی و سنگباران کردند.
روزنوشت ،روز قدس رمضان سال ١٤٣٦

نظر دهید

3 + 10 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.