بشارت ولادت و بعثت پیامبر اسلام(ص)

از جملۀ بشارت‌های ولادت و بعثت پیامبر رحمت، همو كه با تلألؤ و تجلی نور وجودش بر عالم خاكی، كنگرۀ كاخ كسری فرو می‌ریزد، نار آتشكده از نور جمالش خاموش و تاریكی آن بر تارك ثنوی‌اندیشان می‌ماند و دریاچه ساوه از صفای آب روی او نقاب بر چهرۀ خود می‌كشد و از شرم و ذوق خشكیده لب می‌گردد. احبار و رهبان انگشت حیرت بر لب، بشارت عیسوی را بر ظهور «فارقلیط» در فرو ریختن بتان كعبه به مشاهده می‌نشیند و یهودیان مدینه فروافتادن ستارگان آسمان بر بام خانه آمنه را تكرار ید بیضای موسوی از آستین مشیت و ارادۀ الهی تفسیر می‌كنند.(یادداشتها بر داشتها صفحه 18)

نظر دهید

5 + 14 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.