ضرورت امامت و رهبری

صرف عرضه ی معرف دینی کفایت نمی کند و کمال دین نیز به آن است که متولی و مدیر اجرایی داشته باشد و به تعبیر دینی آن، امامت ورهبری موجب کمال دین وتحقق آن درعرصه ی حیات بشری است وباپیاده شدن دین در زندگی نعمت الهی تمام می شود. بدون تحقق دین درعرصه های حیات، رعایت برخی ازضوابط ودستورهای دینی نیز، اسلام نخواهدبود. "برگرفته از مقاله ی فرصتها و تهدیدها"

نظر دهید

6 + 11 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.